Làm thế nào đăng kí kỹ thuật tàu biển và thiết bị cho tàu chở dầu

Rất ít người nghĩ đến việc đăng ký kỹ thuật tàu biển và thiết bị cho tàu chở dầu lại quan trọng như vậy, bởi đây là loại tàu mà cơ quan chức năng hết sức chú ý tới. Một con tàu chở dầu tốt với đăng ký kỹ thuật tàu biển chắc chắn sẽ vận chuyển an toàn và nhanh chóng hơn.

Làm thế nào đăng kí kỹ thuật tàu biển và thiết bị cho tàu chở dầu - 1

Công nhân đang hàn tàu chở dầu

  • Quy định chung

Tất cả các tàu chở dầubiển mang đơn cấp của Đăng kiểm, song cấp hoặc lưỡng cấp với Đăng kiểm khác và các thiết bị lắp đặt lên các tàu đó đều phải được kiểm tra đăng ký theo các quy định tương ứng dưới đây.

  • Đăng ký kỹ thuật tàu biển

1 Tàu biển sẽ được đăng ký vào “Sổ đăng ký kỹ thuật tàu biển Việt Nam” (trong Quy chuẩn này gọi tắt là Sổ đăng ký tàu biển) sau khi được Đăng kiểm kiểm tra phân cấp và trao cấp.

2 Sổ đăng ký kỹ thuật phải có các thông tin sau: cấp tàu, dấu hiệu bổ sung, tên tàu, hô hiệu, cờ (quốc tịch),chủ tàu, công dụng, số phân cấp, số IMO, số đăng ký hành chính, tổng dung tích, kích thước chính, máy chính, năm, nơi đóng, vật liệu thân tàu và các thông tin cần thiết khác như mạn khô mùa hè, số lượng và kích thước miệng khoang hàng v.v…

3 Sau khi bị rút cấp, tàu chở dầusẽ bị xoá tên khỏi Sổ đăng ký tàu biển. Nếu được kiểm tra phân cấp lại, thì tàu sẽ được tái đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển.

Làm thế nào đăng kí kỹ thuật tàu biển và thiết bị cho tàu chở dầu - 2

Đắng ký hồ sơ kỹ thuật là cần thiết vơi tàu chở dầu

  • Đăng ký các thiết bị lắp đặt lên tàu

1 Các thiết bị phải đăng ký:

Các thiết bị lắp đặt lên tàu biển quy định ở từ (1) đến (13) dưới đây phải được đăng ký vào Sổ đăng ký thiết bị, sau khi được Đăng kiểm kiểm tra thoả mãn các yêu cầu của Quy chuẩn về thiết bị tàu chở dầutrên biển.

(1) Thiết bị làm lạnh hàng hoá;

(2) Thiết bị nâng hàng;

(3) Thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển;

(4) Trang thiết bị an toàn;

(5) Các thiết bị vô tuyến;

(6) Hệ thống điều khiển tự động và từ xa;

(7) Hệ thống lầu lái;

(8) Hệ thống lặn;

(9) Hệ thống bảo dưỡng phòng ngừa máy;

(10) Hệ thống kiểm soát cháy tổng hợp;

(11) Hệ thống kiểm soát thân tàu;

(12) Hệ thống chống hà trên tàu;

(13) Các thiết bị khác mà Đăng kiểm thấy cần thiết.

2 Đăng ký thiết bị:

(1) Phải ghi vào Sổ đăng ký thiết bị các chi tiết như: ký hiệu thiết bị, chủ tàu và tên tàu mà trên đó thiết bị được lắp đặt, loại thiết bị, dấu hiệu đăng ký thiết bị;

(2) Mô tả chi tiết về đặc điểm và kết cấu của thiết bị vào Sổ đăng ký thiết bị;

(3) Đăng kiểm phải thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với việc mô tả trong Sổ đăng ký thiết bị khi có bất kỳ thay đổi nào của các hạng mục đã đăng ký trong Sổ;

(4) Các hạng mục nêu ở (1) và (2) nói trên sẽ được ghi rõ trong Sổ Đăng ký tàu biển;

(5) Trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào của các hạng mục được ghi vào Sổ đăng ký tàu biển nêu ở (4) nói trên, chủ tàu phải báo cho Đăng kiểm.

3 Bảo dưỡng các thiết bị đăng ký:

(1) Các thiết bị đã được đăng ký phải được Đăng kiểm, kiểm tra theo chu kỳ và kiểm tra bất thường, về việc bảo dưỡng các thiết bị đăng ký, phù hợp với Quy chuẩn về thiết bị tàu chở dầutrên biển;

(2) Trong trường hợp thiết bị đã được đăng ký có thay đổi hoặc hoán cải những thông số kỹ thuật cơ bản, thì thiết bị phải được Đăng kiểm kiểm tra phù hợp.

4 Đơn đề nghị kiểm tra và đăng ký thiết bị:

(1) Việc đăng ký thiết bị sẽ được Đăng kiểm quy định sau khi có đơn đề nghị kiểm tra đăng ký thiết bị;

(2) Đơn đề nghị kiểm tra đăng ký thiết bị có thể do nhà máy chế tạo/chủ tàu hoặc thuyền trưởng của tàu được lắp đặt trang thiết bị đó gửi cho Đăng kiểm.

5 Giấy chứng nhận đăng ký thiết bị:

(1) Giấy chứng nhận đăng ký thiết bị và giấy chứng nhận đăng ký thiết bị tạm thời:

(a) Giấy chứng nhận đăng ký thiết bị tạm thời được cấp sau khi thiết bị đã được kiểm tra đăng ký lần đầu và được cấp các biên bản kiểm tra phù hợp, với hiệu lực không quá 5 tháng;

(b) Giấy chứng nhận đăng ký thiết bị sẽ được cấp sau khi Giấy chứng nhận đăng ký thiết bị tạm thời hết hiệu lực và chủ tàu phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

(2) Mất hiệu lực của Giấy chứng nhận:

(a) Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận tạm thời sẽ bị mất hiệu lực khi các thiết bị đăng ký bị huỷ bỏ như nêu trước đây;

(b) Giấy chứng nhận tạm thời bị mất hiệu lực khi Giấy chứng nhận được cấp.

(3) Lưu giữ, cấp lại và trả lại Giấy chứng nhận:

Việc lưu giữ, cấp lại và trả lại Giấy chứng nhận được thực hiện như quy định ở trong quy chuẩn này.

Làm thế nào đăng kí kỹ thuật tàu biển và thiết bị cho tàu chở dầu - 3

An toàn cho tàu chở dầu

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của IZIFIX, để biết thêm các thông tin liên quan đến tàu chở dầu, các bạn vui lòng xem thêm các bài viết liên quan ở dưới đây:

Những con tàu mang danh là tàu chở dầu lớn nhất thế giới

top 6 con tàu chở dầu lớn nhất thế giới.

TIN GIAO DỊCH MỚI NHẤT